خدمات

 • تهيه اسناد طراحی پايه و تفصيلی
 • خدمات مشاوره شامل ارائه راه کار، تهيه اسناد طراحی و معرفی Brand های مناسب به کارفرمايان
 • ارائه راهکار و خدمات مهندسی، طراحی، تامين تجهيزات، ساخت، اجرا و آموزش در زمينه های ديسپاچينگ، مانيتورينگ و قرائت از راه دور، مخابرات و تله متری، کنترل و ابزار دقيق همراه با پشتيبانی مناسب از طريق نمايندگی های مراکز استانها
 • طراحی و اجرای سیستم اینترفیس (HVI) پستهای انتقال ، فوق توزیع و توزیع
 • احداث و اصلاح خطوط20کیلوولت زمینی و هوایی
 • احداث ، اصلاح و افزایش توان پست های 20 کیلوولت زمینی و هوایی
 • احداث اصلاح خطوط فشار ضعیف سیمی و کابلی هوایی و زمینی
 • طراحی ، احداث و اجرای سیستم های روشنایی معابر
 • طراحی ساخت انواع تابلوهای کنترلی بر اساس طرح مورد نياز کارفرما
 • طراحی و ساخت تجهيزات کنترلی و گرفتن تائيديه های خارجی به کمک دفاتر خارج از کشور
 • ارائه راهکار و محصول مناسب سيستمهای هوشمند سازی خانگی و BMS
 • تهيه Logic Diagramو برنامه PLC از روی مدارک PFDو P&ID
 • بازرسی پروژه های فنی حين ساخت و خريد Inspection & Test Plan – ITP
 • طراحی سيستم های خاص روشنايی مراکز کنترل بر مبنای CLS – Circadian Lighting System
 • ارائه مشخصات فنی و Data Sheet مورد نياز کليه تجهيزات برق و ابزار دقيق و معيار های طراحی