پروژه ها

 • پروژه طراحی و اجرای ديسپاچينگ و کنترل شبکه فوق توزيع برق سمنان به انضمام 4 MTU شرکت IDS
 • پروژه طراحی و اجرای ديسپاچينگ و کنترل شبکه فوق توزيع برق غرب WRDC با نرم افزار PSI به انضمام 46 RTU شرکت VATEC SAT
 • پروژه طراحی و اجرای ديسپاچينگ و کنترل شبکه فوق توزيع برق زنجان ZRDC به انضمام 24 RTU شرکت IDS
 • پروژه طراحی و اجرای ديسپاچينگ و کنترل شبکه فوق توزيع قزوینQRDC به انضمام 26 RTU شرکت IDS
 • پروژه اجرا و قرائت از راه دور بیش از 300 کنتور Actaris شرکت توزیع غرب استان تهران
 • پروژه اجرا و قرائت از راه دور بیش از 200 کنتور Actaris شرکت توزیع نواحی استان تهران
 • پروژه طراحی ، اصلاح و اجرای اینترفیس (HVI) مربوط به 130 پست از پستهای فوق توزیع برق تهران بزرگ
 • تهيه استاندارد و مشخصات فنی اینترفیس پستهای فوق توزیع
 • طراحی و ساخت سيمولاتور (Master Simulator) مرکز کنترل ديسپاچينگ برق جهت تست RTUها
 • طراحی و اجرای RTU با چند پروتکل جهت اتصال به دو مرکز کنترل به طور همزمان
 • پروژه طراحی و اجرای ديسپاچينگ و کنترل شبکه توزيع برق کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • طراحی شبکه، راه اندازی و پشتيبانی هاب Advantech جهت ارتباطات VSAT بانکها
 • راه اندازی و پشتیبانی BTS و Eltec
 • طراحی شبکه، راه اندازی و پشیبانی سیستمهای مایکروویو و رادیو های رنج فرکانسی 2.4 GHz